Obradoiro Dixital / Revista de Arquitectura / Outubro 2018 / Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Plan de ordenación do litoral

Finalista COAG XV
Ordenación do territorio

Instituto de Estudos do Territorio, Xunta de Galicia
Dirección técnica Manuel Borobio Sanchiz

Texto

O Plan de Ordenación do Litoral ten por obxecto establecer os criterios, principios e normas xerais para a ordenación urbanística da zona litoral baseada en criterios de perdurabilidade e sostibilidade, así como a normativa necesaria para garantir a conservación, protección e posta en valor das zonas costeiras.

Son funcións do Plan de Ordenación do Litoral:

A definición do ámbito litoral Galicia, obxecto de ordenación.

A concreción no ámbito litoral de criterios globais para a ordenación dos usos do solo, a regulación de actividades e a fixación dos criterios xerais de protección do medio litoral.

A protección e conservación dos recursos naturais do litoral, a través do establecemento de criterios para a defensa dos elementos naturais, das praias e, en xeral, da paisaxe litoral.

Establecer un marco básico de referencia para a integración de políticas territoriais e actuacións urbanísticas, tendo en conta a sostibilidade dos recursos naturais do litoral. Dito marco especificará as concrecións necesarias para conseguir a máxima eficiencia e sinerxía do conxunto de actuacións a realizar no litoral, sempre baixo a perspectiva da súa necesaria protección, conservación, mellora e racionalización dos usos que soporta.

Considerar no seu conxunto o litoral como unha entidade espacial claramente individualizada dotada dun alto valor que debe ser debidamente protexido dende unha perspectiva integral, dentro dunha política de desenvolvemento sostible.

Sinalar e delimitar aqueles ecosistemas litorais e costeiros, praias e unidades xeomorfolóxicas e paisaxísticas, cuxas características naturais, actuais ou potenciais, xustifiquen a súa conservación e protección.

Fixar as directrices para a ordenación territorial dos municipios costeiros da Comunidade Autónoma de Galicia. Propiciar a ordenación a gran escala dos usos do solo, dentro das distintas categorías de ordenación que configuran as distintas unidades paisaxísticas.

Elaborar unha normativa particular de aplicación nas distintas categorías que constitúa o marco de ordenación a partir do cal regular e controlar os usos e actividades localizados no litoral, dende a perspectiva da necesaria protección e conservación das súas características e valores naturais.

Lograr unha óptima coordinación de actuacións territoriais e urbanísticas entre as Administracións que operan sobre o litoral e o seu contorno terrestre (Administracións Central, Autonómica e Local) baixo o previo e obrigado respecto ás competencias administrativas de cada parte e dos mecanismos de coordinación en vigor. O Plan de Ordenación do Litoral debe ser un instrumento de desenvolvemento sostible que una os intereses e a xestión das tres administracións e consiga unha posta en valor da costa permitindo un desfrute público da mesma sen degradar o medio.

Constituír a base para a elaboración dun Programa Coordinado de Actuación do espazo litoral e a proposta de actuacións para a conservación e restauración do espazo costeiro.

Web do proxecto:www.xunta.es/litoral